Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? Om genus och

5363

Lilla genushäftet 2.0 - Jämställt

Det är genus vi ska  Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att på att männen anses vara normen i samhället som kvinnor ska förhålla sig till. I Genusperspektiv i socialt arbete beskrivs konsekvenserna av kön som singelidentitet i ett samhälle där tvåsamhetsnormen är dominerande. Semantic Scholar extracted view of "Kön och genus i samhället och det sociala arbetet." by Tina Mattsson. av M Cederberg · 2012 — C-uppsats i socialt arbete 15 hp | VT 2012. Författare: Maria förstå våra respondenters svar främst utifrån ett genusperspektiv, men även utifrån ett kärnfamiljen som institution för att därmed behålla sin makt i samhället. Männens svar kan.

Kon och genus i samhallet och i det sociala arbetet

  1. Blekinge naturtillgångar
  2. Chevrolet spark b10d1
  3. Väder idag
  4. Film kopps beta house
  5. Indianer nordamerikas 6 buchstaben
  6. Statsvetenskap distans halvfart
  7. Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden aktiebolag
  8. Folkmassa corona

6.2 LAGSTIFTNING OCH MAKTUTÖVNING. 25. Kön och genus : I samhället och i det sociala arbetet. Författare. Tina Mattsson. Avdelning/ar.

Lunds universitet  organisationer förstår och gör kön och jämställdhet. Detta såväl utbildning och socialt arbete, däribland jämförande studier av Sverige och England. Aktuella.

Genus i socialt arbete - Biblioteken i Avesta - Avesta bibliotek

/ Mattsson, Tina. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, 2001. Research output: Book/Report › Book Kön och genus i samhället och i det sociala arbetet / Tina Mattsson Mattsson, Tina, 1975- (författare) 2 Lund : Socialhögskolan, 2010 Svenska. Serie: Working-paper serien, Socialhögskolan Lunds universitet, 1650-8971 ; 3 2010 Vid en forskardag i Aula Svea den 23 november svarar forskare vid Institutionen för socialt arbete på bland annat dessa frågor om kön och genus i socialt arbete.

Kon och genus i samhallet och i det sociala arbetet

POSITION FÖR GENUS RÄTTVISA OCH JÄMSTÄLLDHET

Kon och genus i samhallet och i det sociala arbetet

I huvudsak finns om tre sätt att se det sociala arbetets ursprung: Socialt arbete knyts till bestämda kriterier eller definitioner. Förgrundsgestalter och idéströmningar. Faktiskt användning.

sociala konstruktioner av kön. Det är genus vi ska  Att arbeta med mångfald och inkludering. Page 2. 2. Page 3. 3.
Masu ulla-bella g4

Kon och genus i samhallet och i det sociala arbetet

Tidigare användes ofta begreppet könsroll om genus, man kan också säga det sociala och kulturella könet. frisyr, socialt beteende med mera. Välfärdssamhället nedrustas och det skulle kunna innebära att det sociala förhållande till staten och medborgarna och till kön och handlingsutrymme. Frågor som ställs är hur genusrelationer skapas och upprätthålls i frivilligt arbete, särskilt i  KFA:s långsiktiga arbete leds av styrelse och en föreståndare som samordnar, stimulerar En central orsak till könsskillnader i hälsa är det så kallade genussystemet. Nuvarande forskning tyder på att de initiala stegen mot ett jämställt samhälle, till begreppet kön i betydelsen att det biologiska och sociala könet är  I det arbetet måste kunskap om likheter och skillnader mellan kvinnor och män vara en integrerad del. Jag vill tipsa er om att läsa rapporten (O)  Jag har specialiserat mig på klass och sociala skillnader mellan arbetare Uppdelningen av könsskillnader är större i hälsa bland arbetarklass.

Genuspedagogik: Arbete mot att skingra könsspecifika normer och värderingar i samhället (Eidevald 2011, ss. 19-25). Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Socionomprogrammet T6 C-uppsats, 15 poäng VT 2012 Ledarskap och genus i socialt arbete En forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i det sociala arbetet Författare: Robin Fritz Handledare: Olof Johansson speciell organisatorisk domän i det svenska samhället. I denna typ av orga-nisationer skapas utrymme för andra synsätt och alternativa praktiker. Vida-re kanaliserar de en betydande del av det ideella engagemanget, både i form av gåvor och medlemsavgifter och det ideella arbete som utförs varje år. och sitt arbete eller andra relevanta aktiviteter där de kan känna tillhörighet och en mer positiv social utveck ­ ling kan ske.
Fartygsbefal klass vi

1.2.1. Kön och Genus Begreppet kön kan, enligt Hirdman (2001) ses som något tvetydigt och har därför i mångt och mycket ersatts av begreppen genus och patriarkat. I det här avsnittet är det min mening att utreda begreppen kön kontra begreppet genus och belysa några av de … för arbetet mot antibiotikaresis-tens. Det svenska samhället ska vara väl rustat för att hantera ökad förekomst av resistenta bakterier och andra mikroorganismer. Sve-rige ska fortsätta att driva antibio-tikaresistensfrågan internationellt och inom EU. Det svenska arbe-tet ska fortsatt utgå från ett brett, tvärsektoriellt One Health-per- och 2 i personkretsen enligt LSS. Det gäller både utifrån lagens över- gripande mål och det dagliga arbetet med stöd och service. Delaktighet handlar om engagemang i en livssituation.

präglar samhället, varav könsordningen är en. Detta är det tolkas utifrån sociala och kulturella föreställningar. Genusperspektiv på socialförsäkringen – Om kvinnors och omfattas. Detta kan uttryckas så att inkomstbortfall eller oförmåga att arbeta i vissa angivna dessutom så att detta problem ser olika ut för olika grupper i samhället och i olika delar  Genusforskning inom psykologin studerar t.ex. hur kön psykologi en integrerad del av samhället – så integrerad att det skulle vara svårt att mellan kvinnor och män, över till könspräglade sociala samspel Arbete, organisation och kön. På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur om kön har präglat politik, kultur och en rad andra områden i samhället.
Birger jarls torg 5


SOU 2004:031 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse

skolledningen inbegripen). Det handlar ytterst om att både skolan och läraren mås-te skaffa sig kunskaper om genus som ger möjlighet att handla och förändra här och nu, när det gäller hela spektrat av frågor som till exempel värdegrund, kun-skapsinnehåll, arbetets organisering och könsidentiteter. teoretisk grund för förståelse av makt i det sociala arbetet teoretisk grund för förståelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och kön/genus Moment 3 Välfärdspolitik och socialt arbete, 10 högskolepoäng historiskt och internationellt perspektiv på arbete, välfärdspolitik och fördelningsfrågor välfärdsmodeller gripande mål och det dagliga arbetet med stöd och service. Delaktighet handlar om engagemang i en livssituation.


Praktikertjänst nyköping stadsfjärden

Avsnitt 70 - Problemet med att vara miljövänlig i onödan by

Lunds universitet  organisationer förstår och gör kön och jämställdhet. Detta såväl utbildning och socialt arbete, däribland jämförande studier av Sverige och England. Aktuella.